Mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 thực hiện theo các văn bản nào?

Mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 thực hiện theo các văn bản nào?

Công ty của tôi thành lập năm 2015, xin hỏi, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 thực hiện theo các văn bản nào?

Trả lời:
Mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 156 năm 2013 của Bộ Tài chính; riêng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03, phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 151 năm 2014 của Bộ Tài chính.

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *