Giải thích rõ ý "trước khi nộp hồ sơ quyết toán"; "trước thời điểm quyết toán 2015"

Giải thích rõ ý “trước khi nộp hồ sơ quyết toán”; “trước thời điểm quyết toán 2015”

Tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 8, Mục III của Công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016 thì có ghi…trước khi nộp hồ sơ quyết toán tuy nhiên trong ví dụ 9 có ghi …trước thời điểm quyết toán 2015. Vậy xin giải thích rõ ý của nội dung hướng dẫn này

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 8, Mục III của Công văn 801/TCT-TNCN và ví dụ 9 để xử lý trường hợp tổ chức trả thu nhập có yêu cầu cấp trước MST NPT theo mẫu 16TH trước khi gửi hồ sơ quyết toán thuế. Trường hợp này tổ chức trả thu nhập không phải khai vào phụ lục 05-3/BK-TNCN những trường hợp đã cấp thành công theo mẫu 16TH, còn các trường hợp khác phải khai đầy đủ vào phụ lục 05-3/BK-TNCN.

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *