Trong trường hợp cộng tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng thì Công ty tạm giữ bao nhiêu % khoản thu nhập họ nhận được?

Trong trường hợp cộng tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng thì Công ty tạm giữ bao nhiêu % khoản thu nhập họ nhận được?

Trong trường hợp cộng tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng thì Công ty tạm giữ bao nhiêu % khoản thu nhập họ nhận được?

Trả lời:
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Do đó, trường hợp công tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng nếu cá nhân có thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế theo mức 10% trên khoản thu nhập cá nhân nhận được.

local_offerevent_note September 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *