Khi làm quyết toán TNCN có bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân làm công ăn lương không?

Khi làm quyết toán TNCN có bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân làm công ăn lương không?

Khi làm quyết toán TNCN có bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân làm công ăn lương không?

Trả lời:
Theo quy định của Luật Quản lý thuế thì cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN phải có trách nhiệm đăng ký thuế. Do đó, khi quyết toán thuế TNCN và phát sinh số thuế được hoàn thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công bắt buộc phải có mã số thuế.

local_offerevent_note September 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *