Công ty thuê nhân viên thời vụ dưới 3 tháng nhưng chưa có mã số thuế thì bên công ty tạm khấu trừ 10% thuế TNCN đúng không?

Công ty thuê nhân viên thời vụ dưới 3 tháng nhưng chưa có mã số thuế thì bên công ty tạm khấu trừ 10% thuế TNCN đúng không?

Trường hợp công ty tôi thuê nhân viên thời vụ dưới 3 tháng nhưng chưa có mã số thuế thì bên công ty tôi tạm khấu trừ 10% thuế TNCN phải không?

Trả lời:
Trường hợp cá nhân có hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng và chưa có mã số thuế thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% trên mỗi lần trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên.

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *