Có được khấu trừ cho bản thân trong bốn tháng chưa đăng ký cấp mã số thuế?

Có được khấu trừ cho bản thân trong bốn tháng chưa đăng ký cấp mã số thuế?

Công ty tôi có hai người làm việc, ký hợp đồng chính thức nhưng đến giờ này 4 tháng rồi kế toán quên không chưa đăng ký mã số thuế, mặc dù mỗi tháng bên công ty tôi đều khấu trừ bản thân cho các hai người đó là 9 triệu đồng. Vậy hai người đó có được khấu trừ thuế cho bản thân trong bốn tháng vừa qua không?

Trả lời:
Trường hợp cá nhân trong năm chưa có MST thì vẫn được tính giảm trừ cho bản thân. Tuy nhiên, theo quy định về đăng ký thuế thì cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN phải thực hiện đăng ký để được cấp MST. Đề nghị Công ty thực hiện việc đăng ký để được cấp MST cho người lao động.

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *