Tính thuế TNCN đối với hợp đồng lao động thời vụ

Tính thuế TNCN đối với hợp đồng lao động thời vụ.

Công ty tôi thường xuyên thuê lao động thời vụ dưới 3 tháng. Tôi muốn hỏi:

1. Trường hợp lao động thời vụ có mã số thuế, đã làm việc thời vụ dưới 3 tháng lần 1 và cam kết thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế TNCN. Tuy nhiên trong năm công ty tôi tiếp tục thuê lại lao động đó lần 2 và cũng làm thời vụ dưới 3 tháng. Vậy lao động đó có cần làm bản cam kết nữa không hay phải được áp dụng qua bảng tính thuế TNCN lũy tiến từng phần. Vì tổng thời gian không liên tục lao động này làm cho công ty tôi là trên 4 tháng.

2. Trường hợp lao động thời vụ không có mã số thuế, làm việc thời vụ dưới 3 tháng và đã tạm khấu trừ 10%, nhưng đến khi thuê lần 2 thì lao động đó không chịu trừ thuế nữa vì họ giải thích đã làm trên 4 tháng rồi nên phải được áp dụng mức lũy tiến từng phần mặc dù thu nhập của lao động này chưa đến mức đóng thuế. Vậy tôi muốn hỏi như vậy có đúng không?

Trả lời:
1. Trường hợp cá nhân có hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng tại Công ty và có cam kết thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế thì bản cam kết đó chỉ được xác định cho hợp đồng đó. Nếu cá nhân tiếp tục ký hợp đồng khác cũng tại Công ty thì cá nhân phải làm bản cam kết cho hợp đồng tiếp theo.

2. Việc tính thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng lần chỉ được áp dụng cho hợp đồng lao động trên 03 tháng. Trường hợp hợp đồng lao động từ 03 tháng trở xuống hoặc hợp đồng dịch vụ (kể cả trên 03 tháng) thì không được tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *