Quyết toán thuế TNCN cho NNT đối với trường hợp DN sáp nhập

Quyết toán thuế TNCN cho NNT đối với trường hợp DN sáp nhập.

1. Ngân hàng A đã làm xong thủ tục sáp nhập vào ngân hàng B vào tháng 5/2015. Ngân hàng A này hoạt động theo mã số thuế 13 số, hạch toán độc lập, và 80 cá nhân đã khấu trừ thuế. Cho tôi hỏi, trường hợp Ngân hàng A quyết toán kỳ tính thuế năm 2015 sẽ quyết toán như thế nào với phần thu nhập của 80 cá nhân thuộc diện đã khấu trừ thuế nói trên, trong đó, có 02 cá nhân đã chuyển công tác qua đơn vị thuộc Ngân hàng B mà là chi nhánh khác?

2. Về đăng ký hồ sơ giảm trừ gia cảnh, cá nhân này thuộc diện ủy quyền quyết toán qua cơ quan chi trả. thực tế thời điểm nuôi dưỡng người phụ thuộc là tháng 01/2015 nhưng đến tháng 9/2015 mới đăng ký và ghi trên tờ khai đăng ký là thời điểm 09/2015. Vậy khi cá nhân này ủy quyền quyết toán cho cơ quan chi trả thì có phải khai lại mẫu 02/ĐK người phụ thuộc đúng với thời điểm trực tiếp nuôi dưỡng không?

Trả lời:
1. Ngân hàng A sáp nhập vào Ngân hàng B và là chi nhánh của Ngân hàng B. Khi thực hiện sáp nhập nếu Ngân hàng B tiếp nhận toàn bộ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ngân hàng A thì Ngân hàng A trước khi sáp nhập không phải quyết toán thuế TNCN. Đối với 80 người lao động của Ngân hàng A thì thực hiện quyết toán ủy quyền tại Ngân hàng A (nay đã là chi nhánh của Ngân hàng B). Trường hợp trong số 80 người lao động của Ngân hàng A có 02 người đã chuyển sang một chi nhánh khác thuộc ngân hàng B thì cuối năm hai cá nhân này ủy quyền quyết toán tại Chi nhánh khác thuộc Ngân hàng B.

2. Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (chỉ bao gồm vợ/chồng, bố/mẹ, con) sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, để được tính lại theo thực tế phát sinh, cá nhân đăng ký lại tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *