Quyết toán, kê khai thuế TNCN

Quyết toán, kê khai thuế TNCN.

Tôi muốn hỏi:

1. Quyết toán thuế TNCN: có những khoản như ăn ca, không phải chịu thuế TNCN thì khi quyết toán có chỗ vào tờ khai không hay là tự trừ đi?

2. Lao động là cộng tác viên có thu nhập dước 2 triệu thì làm ở bảng kê 05-2B phải không?

Trả lời:
1. Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do tổ chức trả thu nhập trả cho cá nhân thì tổ chức chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với quy định về chí phí hợp lý theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp trong năm tổ chức chi trả chưa trừ khoản thu nhập này cho cá nhân khi khấu trừ thuế thì tổ chức chỉ trả thực hiện điều chỉnh các tờ khai trong năm mà không điều chỉnh tại tờ khai quyết toán thuế.

2. Đối với cộng tác viên có thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng chưa đến mức khấu trừ thuế thì cuối năm tổ chức chi trả kê khai vào Phụ lục 05-2/BK-TNCN.

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *