Phần doanh thu kinh doanh ăn, uống trong vũ trường có phải tính thuế TTĐB không?

 Phần doanh thu kinh doanh ăn, uống trong vũ trường có phải tính thuế TTĐB không?

Công ty tôi mới mở thêm hoạt động kinh doanh vũ trường đồng thời trong vũ trường chúng tôi có kinh doanh hàng ăn, uống. Xin hỏi, phần doanh thu kinh doanh ăn, uống trong vũ trường có phải tính thuế TTĐB không?

Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 5 Thông tư số 195 năm 2015 của Bộ Tài chính thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với kinh doanh vũ trường là doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng của các hoạt động trong vũ trường, bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ăn uống.

Như vậy, phần doanh thu kinh doanh ăn uống trong vũ trường của Công ty bạn phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

local_offerevent_note September 17, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *