cho em hỏi vào làm việc cho công ty mà 1 năm sau cty đó mới đóng bảo hiểm cho …

– cho em hỏi vào làm việc cho công ty mà 1 năm sau cty đó mới đóng bảo hiểm cho nhân viên , như vậy có vi phạm luật ko ạ

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 15, 2016

account_box admin

6 thoughts on “cho em hỏi vào làm việc cho công ty mà 1 năm sau cty đó mới đóng bảo hiểm cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *