Nếu tạm nghỉ kinh doanh thì có phải nộp số thuế khoán của các tháng tạm nghỉ không?

Nếu tạm nghỉ kinh doanh thì có phải nộp số thuế khoán của các tháng tạm nghỉ không?

Tháng 1 năm 2016 tôi có mở một nhà hàng. Tôi đã khai hồ sơ và được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2016. Đến tháng 5/2016, chủ nhà cho thuê đòi lại nhà nên tôi phải tạm nghỉ kinh doanh để tìm thuê địa điểm khác. Vậy nếu tạm nghỉ kinh doanh thì tôi có phải nộp số thuế khoán của các tháng tạm nghỉ không?

Trả lời:
Tại điểm 11 Điều 6 Thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp giảm thuế khoán có quy định: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của cá nhân nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm và ban hành Quyết định giảm thuế.

Như vậy, trường hợp bạn xin tạm nghỉ thì bạn không phải nộp số thuế khoán đối với các tháng tạm nghỉ. Tuy nhiên, để được giảm thuế bạn phải gửi thông báo đến cơ quan thuế.

local_offerevent_note September 10, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *