Công ty mới thành lập có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn không và thời hạn nộp là khi nào?

Công ty mới thành lập có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn không và thời hạn nộp là khi nào?

Công ty tôi mới thành lập tháng 5 năm 2016, được cơ quan thuế chấp thuận nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và sử dụng hoá đơn đặt in. Do chưa phát sinh doanh thu nên Công ty tôi chưa sử dụng đến hoá đơn. Xin hỏi Công ty tôi có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn không và thời hạn nộp là khi nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 27 VBHN 16 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hàng quý các doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

local_offerevent_note September 8, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *