Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Công ty tôi có chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí tiền tàu xe đi lại và thuê phỏng nghỉ trong thời gian công tác cho người lao động . Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời:
Căn cứ điểm 9, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Hoặc nếu Công ty chi khoán các khoản chi này theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ. Trường hợp phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, muốn được tính vào chi phí được trừ phải đáp ứng đủ điều kiện: Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao; thanh toán không dùng tiền mặt; Công ty có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

local_offerevent_note September 8, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *