Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 …

Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé
Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 thì ký hiệu mẫu hóa đơn vẫn là : 01GTKT3/001 ( Ký hiệu hóa đơn không thay đổi)
Nhưng nếu cty có sự thay đổi về một trong 4 chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn gồm : Tên giao dịch; mã số thuế; số điện thoại; và địa chỉ liên hệ thì mẫu số trên hóa đơn đặt in lần 2 là 01GTKT3/002 nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2016

account_box admin

15 thoughts on “Các bạn đặt in hóa đơn lần 2 chú ý nhé Nếu hóa đơn đặt in lần 2 giống mẫu lần 1 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *